Vi har tatt pulsen på arbeidslivet under koronaen – her er våre erfaringer

Events

Av Vilde Vollestad

I fjor vår lanserte Moment Pulsmåling for å gi virksomheter et raskt innblikk i hvordan medarbeidere og ledere opplevde egen arbeidssituasjon under koronanedstengingen. Målet var å kartlegge ansattes opplevelse av situasjonen, få frem effekten av eventuelle tiltak som var gjort, og fange opp behov som ledelsen kunne ta tak i. Her reflekterer Christoffer Wenaas og Thomas Halvorsen, som har jobbet mye med pulsmålingsverktøyet, over erfaringene så langt.


Det har snart gått et år siden vi startet med pulsmålinger. Hvordan har det vært å ta pulsen på virksomheter under koronaen?

Det har vært spennende og lærerikt å få innblikk i hvordan koronapandemien og smitteverntiltakene preger arbeidslivet, ikke minst å se hvordan ledere og medarbeidere står på og gjør det de kan i en svært krevende situasjon. Det ligger mange positive overraskelser i funnene våre.


Er det stor variasjon mellom organisasjonene, eller går mange av de samme svarene igjen?

Det er mye likt på tvers av ulike virksomheter som vi har gjort undersøkelser for. Variasjonen er derimot større innad i virksomhetene hvor vi finner både de som synes denne perioden har gitt en forbedring i jobbsituasjonen og de som opplever den som svært krevende. Ofte henger dette sammen med hva slags type oppgaver man har, og hvor avhengig man er av løpende sparring med kolleger. For eksempel vil en kommunikasjonsavdeling som håndterer krevende kommunikasjonssaker og er avhengig av kontinuerlig sparring og støtte, oppleve denne perioden som mye mer krevende enn en analyseavdeling som i større grad kan jobbe fokusert og drøfte utfordringer i avgrensede digitale møter. Naturlig nok vil også virksomheter som i stor grad rammes av regjeringens smitteverntiltak, skille seg ut fra de virksomhetene som ikke rammes så hardt av disse begrensningene.

De aller fleste som har svart på pulsmålingene våre, rapporterer om flere positive aspekter ved den endrede arbeidssituasjonen. Samtidig er det slitasje å spore, særlig hos de som har vært mye på hjemmekontor. De savner det sosiale, fellesskapet og de faste rammene som arbeidsdagen representerer.

Ser dere noen tendenser, og i så fall hvilke?

Det er noen temaer som går igjen. For det første svarer mange at de synes virksomheten de jobber i, håndterer situasjonen godt. Medarbeiderne vi har spurt, opplever jevnt over at de får god informasjon, har tilstrekkelig kontakt med kolleger og ledelse til å kunne gjøre jobben sin, og at selve utførelsen av arbeidsoppgavene er lite påvirket av at de sitter på hjemmekontor. Mange rapporterer også om god oppfølging fra nærmeste leder og at de har tillit til at ledelsen gjør de riktige tiltakene.

Det ligger mange positive overraskelser i funnene våre.

Så egentlig et ganske optimistisk bilde av situasjonen?

Ja, vi vil si det. Det betyr ikke at medarbeidere og ledere ikke rapporterer om utfordringer. Også her ser vi noen tendenser. Den endrede arbeidssituasjonen stiller nye krav til selvledelse, og dette er ikke uproblematisk. Mange synes den sosiale kontakten er mangelfull og merker hvor viktig denne vanligvis er gjennom arbeidsdagen. Det er et gjennomgående ønske at det tilrettelegges mer for dette - der det er mulig. Videre er det stor variasjon i hvordan ansatte håndterer den nye arbeidshverdagen, blant annet avhengig av hvilken familie- og arbeidssituasjon man er i. Ikke minst ser vi at mange ledere opplever dette som en krevende periode. Det er vanskelig å få oversikt - både over hvordan de ansatte har det og over fremdriften i arbeidsoppgaver. Mange ledere sitter med en opplevelse av at de mister kontrollen, og det kan generere stress.


Pulsmåling gir virksomheten mulighet til å oppdage behov hos medarbeiderne. Hvilke tiltak har pulsmålingene resultert i?

I resultatene ligger en mulighet for justeringer og en anledning til å styrke virksomhetenes fortelling om hvordan de håndterte koronasituasjonen. Det å drøfte dette med ledelsen i etterkant av pulsmålingen, er en viktig del av Moments oppfølging. Vi ser at mange av virksomhetene har satt i gang konkrete tiltak i kjølvannet av pulsmålingen. For eksempel innføring av mer sosiale treff, som mange medarbeidere savner. Både digitalt – som mandagskaffe på Teams, korte digitale innsjekker eller sosiale arrangementer som quizer eller lignende. Men også fysiske møter utendørs - for eksempel at noen ansatte møtes for en tur med god avstand. Ledere rapporterer om at de i etterkant av pulsmålingen har hatt samlinger om hvordan å håndtere situasjonen, og at både felles diskusjoner og støtte fra andre lederkollegaer har vært viktig. Enkelte virksomheter har gjennomført workshoper med de ansatte for å identifisere tiltak som kan bedre forholdene.


Vil du vite mer om pulsmåling? Ta gjerne kontakt med Thomas Halvorsen eller Christoffer Wenaas, eller les om pulsmåling som verktøy her: Å gjøre opp status.