Individuell lederveiledning

Kan du utvikle deg som leder?

Ikon for tjenestekategorien
Events

Vår lederveiledning 

Lederhverdagen består av en rekke veivalg og dilemmaer. I vår lederveiledning er vi opptatt av å utvide selvinnsikt i lederrollen. Vi ønsker å gi ledere en arena for å tenke høyt om, og få innspill på, egen ledelse. Våre psykologer jobber tett på organisasjoner og er eksperter på psykologi i arbeidslivet. Vi er samtalepartnere som kjenner lederes hverdag godt.

Typiske tema 

 • Strategier for perspektiv og fleksibilitet i lederrollen
 • Håndtering av dilemmaer i lederrollen
 • Utøvelse av lederskap i samsvar med egne verdier
 • Utvikling av relasjoner og tillit
 • Bevisstgjøring av talenter og utviklingsområder
 • Stressmestring og ivaretakelse av egen energi
 • Selvledelse og organisering av hverdagen

Ledergruppeutvikling

Får dere anvendt ledergruppens ressurser?

Ikon for tjenestekategorien
Events

Vår ledergruppeutvikling 

Alle ledergrupper har godt av et blikk utenfra. Potensialet i en godt fungerende ledergruppe er stort både for gruppens deltakere og organisasjonen som helhet. Moments organisasjonspsykologer har god kunnskap om effektive samspill og gruppeprosesser og bistår ledergrupper på ulike måter.

Dette gjør vi 

 • Kartlegger ledergruppens ressurs- og utviklingsområder
 • Følger, gir tilbakemeldinger og veileder ledergruppen i deres arbeidsutførelser
 • Trener og underviser ledergrupper i spesifikke ferdigheter
 • Håndterer samhandlingsutfordringer og konflikter

Vanlige utviklingsområder 

 • Felles mål og felles forståelse av ledergruppens formål
 • Gruppens mangfold som ressurs, framfor forstyrrende faktor
 • Effektive beslutningsprosesser og god oppfølging
 • Møteledelse
 • Dialogtrening
 • Strategiutvikling
 Lederutviklingsprogrammer

Har lederne kompetansen som kreves?

Ikon for tjenestekategorien
Events

Våre lederutviklingsprogrammer 

Gode lederutviklingsprogrammer må være tilpasset organisasjonens behov, den overordnede strategien og ledelseskriteriene. Moment utformer lederutviklingsprogrammer i tett samarbeid med kundene. Programmene tar høyde for ledernes ulike behov og situasjon, og er derfor lett omsettelig til arbeidshverdagen.

Dette gjør vi 

 • Kartlegger lederes målbare styrker og utviklingsområder
 • Holder korte og praksisnære presentasjoner
 • Fasiliterer diskusjoner, erfaringsdeling og praktisk trening av lederferdigheter
 • Skaper trygge og samtidig utfordrende læringsrammer
 • Gir rom for refleksjon og bruk av ferdigheter mellom samlinger
 • Støtter i konkrete, aktuelle lederutfordringer
 • Bistår i forventningssamtale med overordnet leder i forkant av første samling og oppfølgingssamtale med linjeleder i etterkant ved behov

Lederrollen

- Effektiv ledelse
- Sentrale lederutfordringer
- Måloppnåelse og arbeidsglede
- Etiske dilemmaer

Endringsledelse

- Hva er endringsledelse?
- Hvordan forstå og håndtere motstand?
- Organisasjonskultur
- Makt og innflytelse

Effektive team

- Hva er effektive team
- Møteledelse
- Kreative team
- Utvikling av lederteam

Levende lederskap

- Motiverende ledelse
- Selvledelse
- Situasjonsbestemt ledelse
- Stress i lederrollen