Sånn er du - som leder

Kort om hvordan samtaler om personlighet og egen lederhverdag kan bidra til økt innsikt og styrke i lederrollen

Events

Av Marianne Torsnes og Anja Berge Gjellestad

Personlighet har fått økt oppmerksomhet etter at podkasten «Sånn er du» med Harald Eia og Nils Brenna i NRK får kjendiser til å ta en personlighetstest og fortelle om seg selv i lys av denne. Vi ser at podkasten har fått enda flere til å bli nysgjerrig på sin egen personlighet og hvordan den påvirker tanker, følelser og handlinger. I jobblivet, så vel som livet ellers. Det er vi glade for!

Testen som brukes i podkasten «Sånn er du» er basert på den såkalte femfaktormodellen eller «Big five» og heter NEO-PI-3. Flere av de intervjuede er profilerte ledere i norsk samfunnsliv, og vel verdt å lytte til for deg som er interessert i ledelse. Vi som jobber med lederutvikling er godt vant med å bruke NEO-PI-3. Denne regnes gjerne som gullstandarden når det kommer til personlighetstesting.

Det som kjennetegner de fleste ledere er et sterkt ønske om både å oppnå virksomhetens mål, og være en god leder for sine ansatte. Mange ledere har et genuint ønske om å utvikle seg i lederrollen, og det sies gjerne at lederens viktigste verktøy er seg selv. Vi synes det er mye i det. Individuell lederveiledning er personlig og tilpasset den enkelte leder. I en trygg ramme med en kompetent og erfaren psykolog får lederen et rom til å snakke fritt. Og til å dele gleder, seire, vansker og dilemmaer. Det å være leder kan være tidvis være ensomt, i den forstand at man ikke kan dele alt med kolleger, men gjerne må være ekstra skikkelig og gjennomtenkt i hvordan man kommuniserer med omverden.


Personlighet - slik du typisk er

Femfaktormodellen bygger på trekkteorien, som antar at det finnes stabile egenskaper ved folk som kan bidra til å forklare våre typiske tankesett, reaksjoner og atferd. Trekkteorien er belyst gjennom flere tusen vitenskapelige studier. I femfaktormodellen beskrives menneskets personlighet av fem globale trekk, eller faktorer: Ekstroversjon, Åpenhet for erfaring, Planmessighet, Omgjengelighet og Følelsesmessig instabilitet/Nevrotisisme. Disse trekkene er igjen forbundet med mer spesifikke trekk og disposisjoner kalt fasetter. Personlighetstrekk beskriver ikke atferd i seg selv, men de bør forståes som en preferanse eller tilbøyelighet for visse måter å reagere og handle på. En måte å si det på er at personligheten din forteller noe om hvordan du typisk handler, tenker og føler, på tvers av mange situasjoner. Og jo friere situasjonen, jo mer spillerom finnes for at personligheten din kommer til uttrykk. For eksempel vil en leder som har høy skåre på ekstroversjon og sosiabilitet kunne fremstå som stille og introvert i et stringent regissert styremøte, mens hun sannsynligvis vil være livlig og pratsom på en ledersamling der regien er løsere.


Fem faktorer, 6 fasetter

Femfaktormodellen består av disse 5 faktorene, som hver har 6 fasetter:

  • Åpenhet for erfaring måler grad av åpenhet for ideer og erfaringer, evne til estetisk følsomhet, oppmerksomhet på følelsestilstander og intellektuell nysgjerrighet. Videre måler det grad av kreativitet og utradisjonelle verdier. Faktoren åpenhet består av fasettene fantasi, estetikk, følelser, handlinger, ideer og verdier.
  • Planmessighet måler hvorvidt individer er mer eller mindre målbevisste, viljesterke, ryddige, ordentlige, organiserte, til å stole på og med høye aspirasjoner. Planmessighet består av fasettene kompetanse, orden, plikttroskap, prestasjonsstreben, selvdisiplin og betenksomhet.
  • Ekstroversjon beskriver grad av sosial orientering, altså grad av hvorvidt man trives i og gjerne oppsøker sosiale sammenhenger eller hvorvidt man henter best energi i eget selskap. Dette trekket måler også grad av positive følelser og interesse for samvær med andre, samtidig som sosial dominans også er en del av trekket. Ekstroversjon består av fasettene varme, sosiabilitet, selvmarkering, aktivitet, spenningssøking og positive følelser.
  • Omgjengelighet omfatter grad av sjenerøsitet, tillit, empati, varme, imøtekommenhet, men også fravær av sosial konkurranse. De som skårer lavt har en tendens til å forvente negative intensjoner og være mer konkurranseorientert. Omgjengelighet består av fasettene tillit, rettfremhet, altruisme, føyelighet, beskjedenhet og følsomhet.
  • Følelsesmessig instabilitet eller nevrotisisme måler den generelle tendensen til å bli oppleve og bli preget av negative emosjoner, inkludert depressive og engstelige følelser. De som skårer lavt er mer rolige, avslappede, håndterer stressende situasjoner godt og har et mer stabilt følelsesliv. Nevrotisisme består av fasettene engstelse, fiendtlighet, depresjon, selvbevissthet, impulsivitet og sårbarhet.

Personligheten din forteller noe om hvordan du typisk handler, tenker og føler, på tvers av mange situasjoner

Personlighetstest i lederveiledning

Personlighetstesten NEO-PI-3 ble utviklet av Costa & McGrae på 1980-tallet. Siden er det gjort omfattende forskning på testen i ulike kulturer, og mange revideringer for å sikre at den måler det den skal på en reliabel måte. Den norske versjonen har gjennomgått grundig empirisk utprøving, og har norske normgrupper. Testen måler normalpersonlighet.

Ledere som ønsker å ta denne som del av veiledningen svarer på 240 utsagn om seg selv i ro og mak. Du får så en rapport som viser egen profil med forklaringer på hva de ulike faktorene og fasettene betyr. Rapporten er lagt opp slik at du får en gjennomsnittsskåre på hver av de fem faktorene, og en skåre på hver av de seks fasettene. Det er også nyttig å hente ut en spesifikk ledelsesrapport, basert på de samme svarene. Rapporten er nyansert og samtidig nokså lettfattelig. Vår erfaring er at NEO-PI-3 oppleves som et godt og konkret rammeverk i en lederutviklingsprosess. Gjennom samtaler om personlighet og egen lederhverdag er målet å øke innsikten og styrke seg i lederrollen. Det handler absolutt ikke om å bli noe du ikke er. Det ville vært meningsløst. Snarere handler det om å gi et utsiktspunkt for å betrakte seg selv. Vår erfaring er at dette gir økt appetitt på ledelse. For mange er det å kunne møte sine egne tilbøyeligheter med varme og humor en annen, og kanskje litt uventet, effekt. Ledere forteller også at det øker forståelsen av mangfoldet blant oss mennesker, og at den gir økt toleranse for andre som tenker og reagerer ulikt en selv.


Eksempler på tema

Et vanlig og viktig tema i lederveiledning handler om å balansere bruk av krefter og energi, slik at du kan holde et bærekraftig nivå. De fleste ledere er leder over flere år og i ulike roller. Da gjelder det naturligvis å vare. Her kan god innsikt i hva som hva som driver deg og gir påfyll være avgjørende. Hvilke oppgaver, relasjoner og arbeidsmåter gir deg bensin? Og motsatt, hva tapper og skaper uro? I sorteringen i dette landskapet kan for eksempel kjennskap til egen sårbarhet for stress være relevant. Dette er en fasett i trekket nevrotisisme. Er du høy på sårbarhet gjør du klokt i å hensynta dette. Hvordan sikre at du får ladet nok mellom slagene, og skjermet meg fra for store doser av det som krever aller mest? Og hvordan kan du organisere arbeidshverdagen sånn at du kjenner at du har nogen lunde kontroll? Hvordan du skårer på fasetten sosiabilitet gir informasjon om hvorvidt du foretrekker og henter energi i andres selskap. Denne gir innsikt i hvordan du best kan regulere det å være med andre, versus det å hente deg inn i eget selskap. Noen ledere bruker opp all sin sosiale kraft på jobb, og sparer litt for lite til venner og familie. Andre har sosiale oseaner å ta av. Forståelse av hva som passer for deg er avgjørende for gode valg.

Hvordan du svarer på fasetten åpenhet for handlinger kan gi andre innsikter. Har du høy skåre her liker du gjerne å gjøre nye ting og prøve nye aktiviteter. Har du lav skåre vil du oftere foretrekke det velprøvde og det du vet fungerer. I dette kan det gå et skille mellom å være nyskapende og utprøvende, og det å ta mindre risiko og heller holde seg til det som er «tried and tested». Ledere vil i ulik grad være tilbøyelig til å igangsette omorganisering og andre endringsprosesser. Det er åpenbare fallgruver i begge retninger, fra nærmest å søke endring for endringens skyld, til å være så konservativ at virksomheten blir stående igjen på perrongen når toget går. Egen skåre på denne fasetten kan også være en fin inngang til å snakke om hvem du omgir deg med som leder. Har du noen i teamet ditt som tenker annerledes og kan utfordre deg når det trengs?

Føyelighet er en fasett under faktoren omgjengelighet, og handler blant annet om hvorvidt du er defensiv eller konfronterende i en situasjon med uenighet eller en konflikt. Som leder er det viktig å skape godt samarbeid og å finne gode løsninger. Noen ganger handler dette om å finne gode kompromiss, andre ganger er det viktig å stå fast i upopulære, men nødvendige beslutninger. Skårer man høyt på føyelighet er man tilbøyelig til å strekke seg langt for å sikre et godt samarbeid. Skårer man lavt er man gjerne mer orientert mot konkurranse og mindre kompromissvillig. Denne fasetten kan gi nyttige innsikter i hvordan du tar beslutninger og hvordan du involverer andre i disse, samt hvordan du håndterer uenighet. En risiko ved å være for føyelig som leder er at du viker unna vanskelige beslutninger og samtaler. Og motsatt, om du er lite føyelig, kan du risikere å skape unødvendige konflikter og støy.

Lederlivet byr på riktig mange gleder. Og kan også være krevende. Kanskje kan veiledning om hvordan din personlighet kommer til utrykk i lederrollen inspirere og styrke. Og gi noen innsikter i at «sånn er jammen jeg – som leder».


Artikkelen er opprinnelig publisert i Personal og ledelse, 02-21