Lederutviklingsprogrammer

Har lederne kompetansen som kreves?

Ikon for tjenestekategorien
Events

Våre lederutviklingsprogrammer 

Gode lederutviklingsprogrammer må være tilpasset organisasjonens behov, den overordnede strategien og ledelseskriteriene. Moment utformer lederutviklingsprogrammer i tett samarbeid med kundene. Programmene tar høyde for ledernes ulike behov og situasjon, og er derfor lett omsettelig til arbeidshverdagen.

Dette gjør vi 

  • Kartlegger lederes målbare styrker og utviklingsområder
  • Holder korte og praksisnære presentasjoner
  • Fasiliterer diskusjoner, erfaringsdeling og praktisk trening av lederferdigheter
  • Skaper trygge og samtidig utfordrende læringsrammer
  • Gir rom for refleksjon og bruk av ferdigheter mellom samlinger
  • Støtter i konkrete, aktuelle lederutfordringer
  • Bistår i forventningssamtale med overordnet leder i forkant av første samling og oppfølgingssamtale med linjeleder i etterkant ved behov

Lederrollen

- Effektiv ledelse
- Sentrale lederutfordringer
- Måloppnåelse og arbeidsglede
- Etiske dilemmaer

Endringsledelse

- Hva er endringsledelse?
- Hvordan forstå og håndtere motstand?
- Organisasjonskultur
- Makt og innflytelse

Effektive team

- Hva er effektive team
- Møteledelse
- Kreative team
- Utvikling av lederteam

Levende lederskap

- Motiverende ledelse
- Selvledelse
- Situasjonsbestemt ledelse
- Stress i lederrollen