Tilbakemelding fra våre besøkende i 2022


Kundeundersøkelse: Vi er glade for å se at så mange har god nytte av jobbpsykologtilbudet vårt. Resultatene fra siste kundeundersøkelse er nå klare.

Events

Vi måler jevnlig hvordan våre kunder opplever jobbpsykologtilbudet. Siste kundeundersøkelse ble gjennomført blant et tilfeldig utvalg besøkende fordelt over fire uker. Vi fikk tilbakemelding fra rundt 100 personer som har vært i veiledning hos oss i 2022, og her følger noen av de sentrale resultatene fra undersøkelsen. Gjennomsnittsscoren på samarbeidet med jobbpsykologen, fordeler seg slik:


Speredningen i det gode gjennomsnittsresultatet viser at 61 av de spurte ga topp score for samarbeidet med jobbpsykologen, 30 nest best score, syv ganske bra og bare en vurderte samarbeidet til middels.

Vi har samtidig målt hvor nyttig de besøkende har opplevd samtalene på områdene jobbsituasjon, privatliv og helse. Her plasserer gjennomsnittet seg jevnt på nest beste score på alle områdene:

En av pilarene i jobbpsykologtilbudet, er sykefraværsoppfølging. Det er derfor gledelig å se at veiledningstimer hos oss har vært en nyttig hjelp for de som har vært helt eller delvis sykemeldt. Gjennomsnittsscoren på hvor viktig tilbudet har vært ved sykemelding, fordeler seg slik:

Av de 35 personene som hadde vært helt eller delvis sykemeldt, ser vi at gjennomsnittet på tilbakemeldingene om hvor nyttig tilbudet har vært i denne perioden ligger høyt på 5,57. Av disse svarer i tillegg 94% at tilbudet var et viktig eller svært viktig bidrag for å komme raskere tilbake, eller for å klare å stå godt i jobb.

Av de 95 som svarte at de hadde hatt enkelte eller flere digitale møter med jobbpsykologen, plasserte også gjennomsnittsscoren seg godt over nest beste resultat:

På spørsmålet om man kunne tenke seg å anbefale tilbudet Jobbpsykolog til andre, svarte hele 93 av 97 at de var åpne for det.

Blant deltagerne i undersøkelsen var 27% personalledere, 16% prosjektledere og 57% medarbeidere. Aldersmessig var 57% av de spurte mellom 18-40 år, 23% 41-50 år, 17% 51-60 år og 3% over 60 år.

Takk til alle som bidro med å besvare undersøkelsen som hjelper oss med å videreutvikle tjenestene våre!