Tilbakemelding fra våre besøkende i 2021

Vi er glad for å se at så mange har god nytte av jobbpsykologtilbudet vårt. Resultatene fra siste kundeundersøkelse er nå klare.

Events

Vi måler jevnlig hvordan våre kunder opplever jobbpsykologtilbudet. Siste kundeundersøkelse ble gjennomført blant et tilfeldig utvalg besøkende fordelt over fire uker før jul. Vi fikk tilbakemelding fra over 100 personer som har vært i veiledning hos oss i 2021, og her følger noen av de sentrale resultatene fra undersøkelsen:

64 av de spurte ga oss topp score på samarbeidet, 34 nest best, 4 ganske bra og 2 vurderte samarbeidet til middels.

Vi har samtidig målt hvor nyttig de besøkende har opplevd samtalene på områdene jobbsituasjon, privatliv og helse. Her plasserte gjennomsnittet seg jevnt på nest beste score.

En av pilarene i jobbpsykologtilbudet, er sykefraværsoppfølging. Det er derfor gledelig å se at veiledningstimer hos oss har vært en viktig hjelp for de som har vært sykemeldt. Gjennomsnittsscoren på hvor viktig tilbudet har vært ved sykemelding, fordeler seg slik:

Av de 34 personene som hadde vært helt eller delvis sykemeldt, ser vi at gjennomsnittet på tilbakemeldingene om hvor nyttig tilbudet har vært, ligger høyt på 5,59. Av disse svarer i tillegg 86% at tilbudet var et viktig bidrag for å komme raskere tilbake i jobb.

Av de 54 som svarte at de hadde hatt digitale møter med jobbpsykologen, plasserte også gjennomsnittsscoren seg på nest beste resultat:

På spørsmål om man ønsket å anbefale vårt tilbud til andre, svarte 103 av 106 at det kunne de tenke seg.

Blant deltagerne i undersøkelsen var 28% personalledere, 20% prosjektledere og 52% medarbeidere. Aldersmessig var 60% av de spurte mellom 18-40 år, 23% 41-50 år, 12% 51-60 år og 5% over 60 år.

Takk til alle som bidro med sin tid til å besvare våre spørsmål!