Intervjubasert arbeidsmiljø-kartlegging


Intervju: Noen ganger kan det være behov for å gå i dybden når man skal kartlegge arbeidsmiljøet. Moment har bistått virksomheter med dette arbeidet i 25 år.

Events

Av Tage Wester

Moment har utført arbeidsmiljøkartlegginger helt siden starten for 25 år siden. Organisasjonspsykolog Sara Aarseth er en av dem som har jobbet lengst med intervjuundersøkelser hos oss. Vi har tatt en prat med henne om hvordan Moment bruker denne metoden for å bistå bedrifter og organisasjoner med å utvikle arbeidsmiljø og kartlegge arbeidsmiljøutfordringer.

Hvordan kan en slik arbeidsmiljøundersøkelse være til nytte for organisasjoner og bedrifter?

Utgangspunktet for en intervjuundersøkelse kan være alt fra at man ønsker å utvikle et arbeidsmiljø som allerede fungerer bra, eller å skape et best mulig grunnlag for en utviklingsprosess eller omorganisering, til at man har utfordringer i arbeidsmiljøet og mangler et tilstrekkelig situasjonsbilde. I det siste tilfellet gjør vi gjerne det vi kaller en forundersøkelse. Den kan være nyttig der det for eksempel er meldt inn en bekymring uten at denne er tilstrekkelig konkretisert. Vi bistår også med undersøkelser i varslingssaker. Da er det viktig å sikre at forhold som er meldt fra om, blir undersøkt på en god måte og gir arbeidsgiver et godt grunnlag for å vurdere påstandene i varselet.

Intervjuundersøkelser er nyttige som forebyggende arbeidsmiljøtiltak, til utviklingsarbeid, og for å bistå arbeidsgiver med å ivareta sin undersøkelsesplikt.

Hvordan gjennomføres undersøkelsene?

Forarbeidet er viktig for å sette opp riktig metodikk og legger grunnlaget for en god gjennomføring. Her vil vi alltid starte med en dialog om målsetning og metode. Neste punkt er tydelig forankring av mandatet for undersøkelsen hos oppdragsgiver, samt kommunikasjon til de som skal delta så man skaper god forståelse for undersøkelsen. Det er viktig at alle involverte opplyses om hva som er målene, og hvorfor man velger denne metoden. I en mindre virksomhet gjennomfører vi gjerne intervjuer med alle ansatte, men dette er sjelden hensiktsmessig for større virksomheter. Noen ganger vil vi da først dybdeintervjue nøkkelpersoner, og så utføre bredere kvantitative undersøkelser for resten av organisasjonen. Ved forundersøkelser og utviklingsorienterte undersøkelser blir ofte intervjuene i seg selv en viktig del av endringsarbeidet. De ansatte får anledning til å reflektere rundt både utfordringer og styrker ved organisering, samarbeid mellom avdelinger, internkommunikasjon, utviklingsarbeid m.m.

Når er det hensiktsmessig å bruke en ekstern samarbeidspartner til å kartlegge arbeidsmiljø og arbeidsmiljøutfordringer?

Når man skal vurdere om det kan være nyttig å bruke eksterne undersøkere, er det tre forhold som er spesielt relevante. For det første må man ha kapasitet. Ofte har man rett og slett ikke tilstrekkelige med interne ressurser til å utføre mer omfattende undersøkelser. Et annet viktig aspekt å vurdere er habilitet. Både om utførerne har nok distanse til forholdene som skal undersøkes, og om det er tilstrekkelig tillit hos de som skal bidra til undersøkelsen. Eksterne undersøkere blir stort sett oppfattet som mer nøytrale, og vil dermed også kunne frembringe bedre kvalitet på informasjonsgrunnlaget. Det siste forholdet handler om kompetanse og relevant erfaring, da undersøkelser kan være komplekse med mange perspektiv og forhold som må sammenfattes og vurderes.

Hvordan jobber Moment for å ivareta alle involverte i en undersøkelse?

Som undersøkere prøver vi å være åpne og tydelige om hvordan vi jobber og hva deltagerne kan forvente fra vår side. Mange er naturlig nok opptatt av hvordan informasjonen vil bli brukt. Det er viktig for oss å kommunisere godt rundt dette, og spesielt at vi tilstreber anonymitet så langt det er mulig. Kvantitative deler av undersøkelser vil alltid være helt anonymisert. Ved forundersøkelser og varsler vil den som gir informasjonen, ha anledning til å rette opplysninger og justere sitt bidrag senere i prosessen.

Moment har over lengre tid utviklet et fagmiljø i tett samarbeid med advokater innenfor arbeidsrett.

Hva skjer etter at en undersøkelse er ferdigstilt?

I etterkant av undersøkelser med utviklingsfokus vil vi anbefale at man kommuniserer funnene bredt ut i arbeidsmiljøet, gjerne i form av tilbakemeldingsmøter. Slik får alle samme utgangspunkt før man går i gang med videre tiltak knyttet til arbeidsmiljøet. Her er vi opptatt av både å bistå og veilede oppdragsgiver i hvordan man kan kommunisere på måter som bygger tillit og skaper gode prosesser. Når det gjelder undersøkelser eller delundersøkelser med personsensitiv informasjon, er det opp til oppdragsgiver å ta stilling til hvem som skal få innsyn i rapport og vurderinger. Vårt generelle råd er at de som er part i saken, skal få informasjon om de forholdene som gjelder dem selv. Vi bistår ofte med å gi tilbakemeldinger til de involverte. God kommunikasjon i denne fasen er viktig for videre prosess og arbeid med å utvikle arbeidsmiljø.

Hvorfor bør man velge Moment til undersøkelser om arbeidsmiljø?

Moment har over lengre tid utviklet et fagmiljø i tett samarbeid med advokater innenfor arbeidsrett, og driver kontinuerlig utviklingsarbeid på undersøkelsesfeltet. Vi har erfaring med å gjennomføre undersøkelser knyttet til mange problemstillinger og virksomhetsområder. Vi får gjennomgående gode tilbakemeldinger på at vi gjennomfører gode samtaler og intervjuer, og at vi skaper tillit til prosessen, selv i krevende situasjoner for de involverte. Våre rapporter vil også ofte inneholde anbefalinger om tiltak og utviklingsarbeid. Moment er en trygg samarbeidspartner med mye kompetanse og vi kan veilede i alle deler av undersøkelsesprosessen.


Dersom du har spørsmål om Moments undersøkelsesmetode, eller ønsker å drøfte en mulig undersøkelse, ta gjerne kontakt med Sara Aarseth.