Arbeidsmiljøkartlegging

Events

Våre arbeidsmiljøkartlegginger 

Moments bidrar med å utvikle, gjennomføre og følge opp arbeidsundersøkelser som gir økt innsikt i ressursene og utviklingsområdene i arbeidsmiljøet. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle, prioritere og implementere gode, målrettede og effektive tiltak som bidrar til utvikling i ønsket retning.

Våre konsulenter har høy kompetanse på faktorer som er relevante for engasjement, trivsel, effektivitet og helse i en arbeidslivskontekst. I samarbeid med våre kunder utvikler vi undersøkelser som er tilpasset deres virksomhet, i tråd med beste praksis og forskningsbasert kunnskap.

Moment har omfattende erfaring og kompetanse på både kvalitativ og kvantitativ kartleggingsmetodikk. Vi har mulighet for å levere begge typer undersøkelser, og har også god erfaring med å gjennomføre kartlegginger som kombinerer både kvalitativ og kvantitativ datainnsamling.

Moment er opptatt av å være en ansvarlig aktør innenfor tjenesteområdet. Vi bistår våre kunder ved råd og veiledning på viktige temaer som anonymitet, konfidensialitet og personvern, og kan tilby arbeidsmiljøundersøkelser som er 100% anonyme. Moment har også gode interne rutiner for behandling og lagring av personopplysninger.

Dette gjør vi 

Moment bistår med kompetanse og rådgiving på utvikling, gjennomføring og rapportering av arbeidsmiljøundersøkelser.

Moment har utviklet sin egen arbeidsmiljøundersøkelse, samt en rekke undersøkelser som retter seg mot mer avgrensede temaer innenfor arbeidsmiljø. Våre undersøkelser er bygget på et solid faglig fundament, og disse fungerer typisk som utgangspunkt for tilpasning til de virksomhetene vi samarbeider med. Ved behov bistår vi også med å utvikle og bygge helt nye undersøkelser.

Moment utarbeider oversiktlige og pedagogiske resultatrapporter på ulike nivåer. Vi har god erfaring med å veilede og rådgi oppdragsgivere, HR, ledere og andre ressurser på tolkning og oppfølging av resultater. Moment kan også bistå i resultatgjennomganger på ulike nivåer, og har god kompetanse på å formidle resultater på en forståelig og engasjerende måte som er tilpasset målgruppen.

Moment har omfattende erfaring med å bidra i oppfølgingen av egne og andre arbeidsmiljøkartlegginger.

Planlegging

- Kartlegging av behov og formål med undersøkelsen
- Valg av kartleggingsemtodikk
- Forankring og involvering av aktuelle aktører
- Informasjon om undersøkelsen, anonymitet, taushetsplikt, og oppfølging

Utvikling

- Med utgangspunkt i Moments egne undersøkelser eller utviklet fra bunn
- Utforming av eventuelle virksomhetsspesifikke spørsmål eller kategorier

Gjennomføring

- Utsendelse av undersøkelse per e-post eller SMS
- Support for oppdragsgiver og respondenter på e-post eller telefon ved behov
- Utsendelse av påminnelser om undersøkelsen underveis i gjennomføringsperioden
- Løpende statusoppdateringer på responsrate til oppdragsgiver

Rapportering

- Digitale resultatrapporter som kan utforskes kort tid etter at etter at undersøkelsen er avsluttet
- Utforming av tilpassede rapporter med spesifikke analyser, tolkning av resultatene
- Fremstillinger som forenkler arbeidet med oppfølging, og gir råd

Oppfølging

- Gjennomgang med sentrale interessenter
- Gjennomgang av resultater med hver enkelt leder eller avdeling
- Bidra med å fasilitere utforsking av ressurser og utfordringer i miljøet, og mulige fokusområder for utvikling på ulike nivåer i virksomheten
- Veiledning i håndtering og oppfølging av utfordrende resultater

Oppfølging og utvikling av arbeidsmiljø

Ikon for tjenestekategorien
Events

Moments tilnærming til arbeidsmiljøutvikling 

Utvikling og opprettholdelse av et sunt og godt arbeidsmiljø er et kontinuerlig arbeid og et felles ansvar på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøutvikling kan skje via en rekke ulike tiltak, og også på ulike nivåer. Med solid fagkunnskap, praktisk erfaring fra en rekke ulike norsk virksomheter og et "utenfra-perspektiv", bidrar våre konsulenter i utvikling, prioritering, implementering og evaluering av tiltak.

Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser 

Moment har lang erfaring med å bistå virksomheter i oppfølging av ulike undersøkelser og kartlegginger. Som et av de fremste miljøene i landet på organisasjonspsykologi benyttes vi ofte også til oppfølging av andres undersøkelser. Vi har også utformet standardmateriell til vår egen undersøkelse og tilpasser dette til våre kunders behov.

I Moment mener vi at en medarbeiderundersøkelse i seg kan selv øke medarbeidernes bevissthet om eget arbeidsmiljø, men at selve verdiskapningen skjer i oppfølgingsarbeidet. Oppfølgingen er en arena for å skape eierskap og medvirkning fra medarbeidere til tiltak. Dette bidrar igjen til at tiltakene blir bedre utformet og til at medarbeidere er en del av realiseringen. Dette gjør også at ikke bare leder ansvarliggjøres for utviklingen av arbeidsmiljøet, men blir et kollektivt ansvar.

Workshops

Våre konsulenter har god erfaring med å drive workshops i større eller mindre grupper

Kurs og undervisning

Med solid kompetanse på en rekke ulike arbeidsmiljø-relaterte temaer holder vi regelmessig kurs og undervisning hos våre kunder. Aktuell tematikk kan være:
- Psykologisk trygghet
- Forebygging og oppfølging av sykefravær
- Konflikthåndtering
- Selvledelse og "superledelse"

Veiledning til HR

Våre konsulenter bistår regelmessig med opplæring, veiledning og rådgiving til HR. Det kan være generelle HR-temaer eller bistand inn i konkrete saker.

Veiledning til ledere

Moment bistår med både individuell og gruppebasert lederveiledning og -utvikling. Form, omfang og innhold tilpasses ønsker og behov.